ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್ ಪವಾಡದ ಕುಲಸಚಿವರು
2 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಮ್ ತಳವಗೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು
3 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಾನಬಾಳ ಪ್ರ.ದ.ಸ.
4 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ಪ್ರ.ದ.ಸ.
5 ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ ಕಂಠಿಮಠ ಪ್ರ.ದ.ಸ.
6 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ.(ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ)
7 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹಳ್ಳೆಮ್ಮನವರ ದ್ವಿದ.ಸ
8 ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ದ್ವಿದ.ಸ
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
10 ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು