ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು
ಶಿಲ್ಪ ಪಿ ಕುಲ್ಕನಿ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ರೂಪಾಶ್ರೀ ಯು ಗೋಕಾವಿ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಪ್ರಶಾಂತಗೌಡ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ನರಸಿಭಾಹತ್ತಾ ಬಿ ಜೋಶಿ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ ಗುಟೇಜ್ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೆಗಾಪಾಪಾ ಪುಜರ್ LECTURER ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಮಹೇಂಥೆಶ್ ಎನ್ ಗುಡಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಆನುಪಾಮಾ ಆರ್ ತುಂಬ್ರಾಲಿಮತ್ LECTURER ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶಿವಜಿ ಲಮಾನಿ LECTURER ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಸಿಡ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಟಿಲ್ LECTURER ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಭರಮಪ್ಪ ಬಾದಲವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಸರ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ನೆಟ್ರಾವಾಟಿ ಜಿ ಪುಜರಿ Lecture ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಶಬಿನಾ ಜೆ ಮಾಜಜಿಯಾವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಸರ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ENGG
ಮಂಜುಲಾ ಹಿರ್ಮಾತ್ LECTURER ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ENGG
ವಿಟ್ಟಲುಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಗ್ಗಾ LECTURER ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ENGG
ವೀರೇಯ ಹಿಮ್ತ್ಥ್ LECTURER ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ENGG
ಕಲಕಾನೌಡ ಎಸ್ ಗೌಡ LECTURER ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ENGG
DL ಕುಕ್ಕರ್ನಿ LECTURER ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಲಾವತಗಿ LECTURER ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಎಂ ಶಿವಶಿಮ್ಪಾರ್ LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ವಿರಾನಾ ಹೆಡಿಮಾನಿ LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ಸಾಂಗಪ್ಪ ಬನ್ನಣ್ಣಾವರ್ LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ರಮೇಶ್ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ಸಂಜೀವಪ್ಪ M BHAV LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಕೊನೂರ್ LECTURER ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ (GENERAL)
ಕಂದಾಗಲ್ ಸಿಆರ್ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಸರ್ ವಿಜ್ಞಾನ