ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಶಂಟಾಲ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹಬ್ಲಿ

ವರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿವಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್